سیستم باغ کارخانه

alifakouri اطلاعات عمومی

از قدیم‌الایام ارتباط غیررسمی بین باغداران وکارخانه‌داران در هر منطقه با دادن پول ومساعده به صورت قرض‌الحسنه وراهنمایی‌های فنی و نیز تأمین خودرویحمل برگ سبز چای از محل باغ وکارخانه برقرار بوده است. باغداران سعی می‌کردند که با داشتن نقدینگی، به موقع نسبت به اجرای عملیات آماده‌سازی باغات چای وخرید اقلام ونهاده‌های مورد نیاز اقدام نموده که هم دارای برگ کیفی‌تری باشند وهم برگ سبز چای باغات خود را به همان کارخانه تحویل بدهند. در حال حاضر بنا به دلایلی این زنجیره تقریباً گسسته شده است.

 

 

 اما در یکی دوساله اخیر تا حدودی ارتباطات سابق در حال شکل‌گیری است که نیازمند تقویت وساماندهی مشروط به تطبیق با شرایط روز می‌باشد که باعث افزایش کمی وکیفی وافزایش بهای برگ سبز وچای خشک تبدیلی ونهایتاً رونق اقتصادی خانوارها واشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.

نحوه اجرا:

در اجرای طرح باغ-کارخانه عواملی مانند سازمان چای کشور، صندوق چای، کارخانه‌دار، باغداران چای وتشکل باغ وکارخانه نقش اصلی و مؤثر را دارند، مشروط به اینکه به صورت هماهنگ وقانون‌مند وبا رعایت مسائل فنی، اقتصادی واجتماعی اقدام نمایند.هریک از عوامل مذکور دارای اختیارات، وظایف، تعهدات ومسئولیت‌هایی به شرح زیر می‌باشند.

1- صندوق

1-1- شناسایی کارخانجات واجدالشرایط

1-2- اعلام نیاز به سازمان چای کشور برای شناسایی و مساحی باغات حوزه کارخانجات  چایسازی

1-3- تشکیل جلسات مشترک عوامل دست‌اندرکار به منظور تشریح وتوجیه وآموزش طرح وایجاد ارتباطات ارگانیک ومنسجم بین آنان

1-4- شناسایی نیازهای هر مقطع اعم از باغ وکارخانه

1-5- کمک وتسریع در ایجاد تشکل (باغ وکارخانه) ازطریق ارگان‌های ذی‌ربط

1-6- تأمین نهاده‌ها وماشین‌آلات وسایر اقلام مورد نیاز از طریق عقد قرارداد با عاملین مجاز طبق مقررات صندوق

1-7- تنظیم قراردادهای فی‌مابین تشکل وباغداران وکارخانه با هماهنگی سازمان چای کشور ونظارت بر روند اجرایی آن

1-8- تأمین نقدینگی واعتبارات مورد نیاز از محل منابع صندوق و منابع بانکی به صورت معرفی سهامداران  به بانک‌های عامل طرف قرارداد صندوق در چارچوب مقررات وآئین‌نامه‌های صندوق

1-9- پی‌گیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و وصول مطالبات

1-10- انجام اعتبارسنجی در چارچوبائین نامه مربوط وتأمین شروط، تشکل‌های مربوطه در این مدل وارد شده ومدل صندوق-باغ-کارخانه-تشکل را ایجاد می‌نماید.

1-11- ایجاد تشکل به صورت پایلوت مطابق نظر هئیت مدیره وبا کسب نظر موافقت سازمان چای

2- تشکل (باغ وکارخانه)

2-1- ارائه طرح توجیهی توسط مدیرعامل تشکل به رابطین شهرستان‌های صندوق ونهایتاً صندوق وطی مراحل ودریافت تسهیلات مصوب ومورد نیاز در چارچوب مقررات صندوق یا بانک‌های عامل

2-2- خرید نهاده‌های مورد نیاز باغداران از عاملین معرفی‌شده صندوق وحمل وتحویل آن به باغداران عضو

2-3- تأمین ماشین‌آلات وخدمات به موقع کاشت، داشت و برداشت باغات چای (مکانیزاسیون) ونیز بررسی کارخانه چای

2-4- تعیین نوع خدمات قابل ارائه توسط باغات وکارخانه تحت پوشش

2-5- ارائه تسهیلات وسایر وجوه در اختیار به اعضاء تعاونی باغ وکارخانه

2-6- پی‌گیری امور عمرانی مربوط به باغات وکارخانه عضو مانند جاده‌های بین مزارع وسیستم‌های آبیاری تحت فشار وغیره تا مرحله اجرایی شدن آنها که باعث تسریع وتسهیل وکاهش هزینه‌ها وافزایش تولید خواهد شد.

2-7- نظارت براجرای مفاد قرارداد مربوط به باغداران وکارخانه وگزارش مقطعی وپایانی

2-8- اخذ مبالغ تعیین‌شده خرید تضمینی (یارانه‌ای) سهم کارخانه وواریز آن به حساب سازمان چای کشور جهت پرداخت به موقع بهای برگ سبز به چای‌کاران عضو

2-9- تشکیل کمیته مشترک قیمت‌گذاری برگ سبز چای همان منطقه در مقاطع مختلف به منظور خرید بالاتر از بهای تضمینی برگ سبز توسط کارخانه‌دار درصورت کیفی واستاندارد بودن برگ سبز چای با عضویت نمایندگان سازمان چای کشور، صندوق چای، باغداران، کارخانه ومدیرعامل تشکل باغ وکارخانه مربوطه

2-10- همکاری وتشریک مساعی با کلیه ارکان تشکل وناظرین فنی سازمان چای وصندوق در کلیه امور اجرایی ونظارتی وتسهیلاتی

2-11- برگزاری کلاس‌های آموزشی وترویجی باهمکاری عوامل ذی‌ربط وادارات مربوطه

3- کارخانه

3-1- تحویل گرفتن برگ سبز کیفی واستاندارد حمل‌شده از سوی باغداران منطقه به کارخانه چای‌سازی

3-2- اجرا ورعایت کامل دستورالعمل‌های فنی سازمان چای کشور

3-3- همکاری با ناظرین ومأموران فنی سازمان چای کشور وصندوق

3-4- تولید چای خشک کیفی واستاندارد

3-5- خرید برگ سبز چای کیفی ومرغوب واستاندارد با نرخی بالاتر از نرخ تضمینی، براساس نرخ مصوب کمیته مشترک هر منطقه با مسئولیت مدیرعامل تعاونی باغ وکارخانه

3-6- اعطاء کمک‌های مالی در حد مقدور جهت هزینه‌های جاری باغداران همان منطقه

3-7- در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه جهت حمل برگ سبز چای باغات حوزه همان کارخانه

4- باغداران

4-1- رعایت واجرای توصیه‌های فنی در کلیه امور کاشت، داشت و برداشت که ازسوی ناظرین فنی سازمان چای وصندوق اعلام وآموزش داده می‌شود.

4-2- تحویل برگ سبز چای مرغوب وکیفی واستاندارد به کارخانه

4-3- فراهم نمودن زمینه‌های همکاری با کلیه عوامل اجرایی، فنی و خدماتی معرفی‌شده ازسوی مدیر تعاونی باغ وکارخانه وسازمان چای وصندوق

4-4- اعلام نیاز به موقع اقلام وامکانات درچارچوب توافق‌نامه به مدیرعامل تعاونی باغ وکارخانه

4-5- بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی از تشکل وصندوق

4-6- تحویل گرفتن انواع کود وسایر نهاده‌ها وخدمات ارائه‌شده ازسوی تشکل باغ وکارخانه وبه‌کارگیری آنها درچارچوب مسائل فنی ومقررات مربوطه

4-7- شرکت در کلاس‌های آموزشی وتوجیهی متشکله ازسوی عوامل ذی‌ربط.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *