اساسنامه صندوق

alifakouri اطلاعات عمومی

اساسنامه شرکت صندوق حمايت از توسعه صنعت چای کشور
فصل اول – کليات
ماده 1- شرکت صندوق حمايت از توسعه صنعت چای کشور که در اين اساسنامه صندوق ناميده مي شود، به موجب اين اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.

ماده 2- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و به صورت شرکت سهامي خاص فعاليت مي کند.
ماده 3- صندوق با تابعيت ايران و براساس دستور العمل مربوطه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و مرکز اصلي آن در استان گیلان- شهرستان لاهیجان است.
ماده 4- سرمايه اولیه صندوق……………………………………………….. ريال است که به ………………………. سهم ده هزار ريالي بانام تقسيم و از محل …………………..وابسته به ميزان ……………………………… سهم ده هزارریالی و وزارت جهاد کشاورزي ( شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران به ميزان …………………………………… سهم ده هزارریالی تامين مي شود.
تبصره 1 : از محل 51 درصد سهم مشارکت سهامداران غیر دولتی در صندوق میزان 70 درصد اختصاص به تولید کنندگان مزارع و باغات چای بوده و میزان 25 درصد اختصاص به کارخانجات و صنایع فرآوری چای و میزان 5 درصد نیز اختصاص به …………………………. بخش مربوطه خواهد داشت.
تبصره 2 : هر گونه تغییرات در قدر السهم موضوع تبصره فوق طبق نظر و موافقت کتبی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خواهد بود.
ماده 5 – هدف صندوق، حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع مالی و اعتباری در بخش کشاورزی می باشد.
ماده 6 – حدود وظایف، اختیارات و عمليات و فعاليتهاي صندوق:
1- اعطای تسهیلات و انجام حمایت های مالی و اعتباری از سهامداران.
2- تضمین سهامداران متقاضی سرمایه گذاری در بخش صنعت چای کشور برای دریافت اعتبار از بانک ها و موسسات داخلی.
3- عاملیت کلیه اعتبارات دولتی اعم از وجوه اداره شده کمک های فنی ، اعتباری ، کمک های بلاعوض ، یارانه ها و ………..
4- دریافت کمک مالی و اعتباری از دولت ، بانک ها و سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی
5- حمایت از تولید کنندگان صنعت چای کشور در مواجه با موقیت های بحرانی
6- جذب مستمر منابع مالی از تولید کنندگان صنعت چای کشور به منظور افزایش سرمایه
7- حمایت مالی و اعتباری از طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش سهامداران صندوق در راستای تقویت و توسعه فعالیت های کشاورزی مرتبط با صنعت چای کشور
8- حمایت از طرحهای آموزشی و ترویجی و تحقیقاتی مرتبط با صنعت چای.
9- حمایت مالی و اعتباری از طرح های مرتبط با خدمات زیربنایی کشت و توسعه باغات چای ، افزایش راندمان تولید و بازار محصول.
10- انجام فعالیت های بازرگانی مرتبط با حوزه صنعت چای کشور.
11- ساير عمليات و فعاليتهاي مجاز مرتبط با حمايت از توسعه سرمايه گذاري در صنعت چای کشور

ارکان صندوق
صندوق داراي ارکان زير است:
1- مجمع عمومي
2- هيات مديره
3- بازرس قانوني

فصل دوم- مجمع عمومي
ماده 8 – مجمع عمومي صندوق از صاحبان سهام يا نمايندگان آنها تشکيل مي شود.
ماده 9 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي به اين شرح است:
1-بررسي و تصويب خط مشي و سياستهاي کلي صندوق.
2-رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش عمليات سالانه, تصويب ترازنامه, حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي صندوق با توجه به گزارش هيات مديره و بازرس.
3-بررسي و تصويب بودجه سالانه که از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود.
4-اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه صندوق به نحوي که همواره سهم دولت حداکثر چهل ونه درصد سهام صندوق باشد و هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور گسترش مشارکت تولید کنندگان سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نماید بنحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولیدکنندگان در بخش صنعت چای باشد.
5-بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت تولید کنندگان
6-بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي که از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود.
7-انتخاب و عزل اعضاي هيات مديره و تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيات مديره و همچنين تعيين بازرس وحق الزحمه بازرسان و با رعايت مقررات مربوط.
8-تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي, اداري, استخدامي ، نظارت ، تسهیلات اعطایی و تشکيلات صندوق به پيشنهاد هيات مديره با رعايت مقررات مربوط.
9-ساير وظايف و اختياراتي که طبق اين اساسنامه يا ساير قوانين و مقررات به عهده مجمع عمومي است.
ماده 10- جلسات مجمع عمومي صندوق حداقل سالي دو بار، يکبار در پايان سال مالی جهت بررسي و تصويب صورتهاي مالي و يكبار جهت تصويب بودجه سال بعد و نيز در مواقع لزوم بنا به دعوت رييس هیئت مدیره و بازرس يا درخواست حداقل يک پنجم سهامداران تشکيل مي شود.
درهرزمان می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده برگزار نمود اختیارات این مجمع همان اختیارات مجمع عمومی عادی است.
تبصره – جلسات مجمع عمومي عادي با حضور و شرکت حداقل نصف به علاوه يک اعضاي مجمع رسميت مي يابد و تصميمات آن با اکثريت آرائ به تناسب سهام اتخاذ مي شود.

فصل سوم – هيات مديره و مديرعامل
ماده 11- هيات مديره صندوق داراي………. عضو اصلی و ………. عضو علی البدل مي باشد که از بین صاحبان سهام و تصويب مجمع براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ترکیب اعضای هیئت مدیره اصلی سه نفر از چای کاران ، یک نفر از صاحبان کارخانجات و یک نفر از دولت می باشد
تبصره 1: هیات مدیره یک نفر را از میان خود بعنوان رئیس هیئت مدیره ویک نفر را بعنوان نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب مینماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره 2: هریک از اعضاء هیئت مدیره باید به میزان دو درصد از سرمایه شرکت را از محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارد در صورتی که میزان سهام هر یک از اعضای هیئت مدیره کمتراز دودرصد باشد نسبت به کسری ، وثیقه ملکی ، چک یا سفته ارائه نماید.
تبصره 3 : درصورت الزام هريك از اعضاء هيات مديره به ارائه سفته موضوع تبصره 2ماده 11 هزينه خريد سفته از صندوق پرداخت ميشود.
تبصره4: جلسات هیئت مدیره حداقل دوبار در هر ماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هریک از اعضاي هيئت مديره طی 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی البدل اقدام خواهد شد.
تبصره5: اعضاء هیئت مدیره باید دارای کلیه شرایط و ضوابطی باشند که به تصویب مجمع عمومی میرسد و چنانچه در هر زمان ثابت شود فاقد شرایط مذکور باشند معزول تلقی می گردند و اعضاء علی البدل واجد شرایط به ترتیب جایگزین خواهند شد.
ماده 12- وظايف و اختيارات هيات مديره به اين شرح است:
1-اجراي اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
2-تعيين برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت صندوق و همچنین بودجه سالیانه صندوق برای ارائه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب. و طرح هاي صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
3-پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي, اداري و استخدامي ، اعطای تسهیلات ، نظارت و عاملیت اعتبارات دولتی و تشکيلات صندوق به مجمع عمومي.
4-تصويب مقررات داخلي و دستورالعملهاي صندوق جهت تصویب در مجمع عمومی.
5-انتخاب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی و اخذ تضمین از مدیرعامل بارعایت مقررات مربوطه.
6-رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارشهاي مديرعامل و بازرسان و گزارش حسابرسي و حساب سود و زيان و ترازنامه صندوق و سایر آیین نامه های مور نیاز براي طرح در مجمع عمومي.
7- اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به منابع, مصارف, اخذ و اعطاي وام يا اعتبار و تسهيلات و هر موضوع ديگري که از طرف مديرعامل پيشنهاد شود, با رعايت خط مشي و سياستهاي کلي و در چارچوب بودجه مصوب.
8-اتخاذ تصميم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت, مؤسسات و شرکتهاي دولتي, بانکها و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي, تغيير, تبديل, فسخ يا اقاله آن و همچنين خريد, فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول صندوق و ساير تصميمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعايت مقررات مربوط.
9-ارايه گزارش, نظر مشورتي و توصيه به مجمع عمومي در رابطه با صندوق و اظهارنظر درباره هر موضوعي که از طرف مجمع عمومي به هيات مديره ارجاع شود.
10-ارايه پيشنهاد به منظور تغيير يا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسي سريعتر به اهداف صندوق و ساير پيشنهادها به مجمع عمومي.
11-ساير وظايفي که مطابق اساسنامه و قوانين و مقررات براي هيات مديره تعيين شده است.
تبصره – هيات مديره مي تواند ايفاي وظايف و اختيارات خود را در موارد معين به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 13- هيئت مديره با رعايت ماده 124 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت وبراساس آيين نامه مربوطه یک نفر شخص حقيقي را به عنوان مدیر عامل براي مدت دو سال انتخاب مي نماید و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تبصره : مدیر عامل نمی تواند از بین اعضای هیئت مدیره صندوق انتخاب شود.
ماده 14- وظايف و اختيارات مديرعامل به اين شرح است:
1-انجام امور اداري و مالي و عمليات موضوع صندوق و اجراي مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي.
2-کليه چکها, اسناد و اوراق مالي, اعتباري, معاملاتي, تجاري و تعهدآور با امضاي ثابت مديرعامل و ورئیس هيات مديره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است.
تبصره: در صورت لزوم مدیرعامل می تواند حق امضاء خودرا در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صتدوق واگذار نماید.
3-نمايندگي صندوق در مقابل سازمانهاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني و اقامه دفاع از هرگونه دعوا کيفري, حقوقي يا هر دعوا و اقدامات ديگر در مراجع قضايي و اجرايي با حق تعيين وکيل يا حق توکيل به غير يا نمايندگي و نيابت.
4-صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب هيات مديره.
5-تهيه بودجه سالانه, ترازنامه, حساب سود و زيان, گزارشهاي مالي و ساير گزارشها براي ارايه به هيات مديره.
6-ارائه پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه به هيات مديره.
7-اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاريهاي صندوق و تشخيص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارايه به هيات مديره.
8-انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
9-ایفاي وظايف و اختياراتي که هيات مديره به مديرعامل تفويض مي نمايد.
10- ساير وظايف و اختياراتي که قوانين و مقررات بر عهده مديرعامل قرار مي دهد.
فصل چهارم – ساير مقررات
ماده 15- عضویت در صندوق اختصاص به تولیدکنندگان بخش صنعت چای واجد شرايط در سطح کشور دارد و چنانچه هریک از سهامداران از شمار تولیدکنندگان بخش چای واجد شرايط خارج شود. بنابر تشخیص سازمان چای کشور می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولیدکنندگان بخش چای واجد شرايط به موجب آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام نماید.
تبصره 1- صندوق به سهامدارانی که از حوزه فعاليت صنعت چای خارج می شوند هیچگونه خدماتی ارائه نخواهد کردواینگونه سهامداران حق هیچ اعتراضی به مراجع رسمی وغیررسمی نخواهند داشت و مکلفند طبق ضوابط صندوق سهام خود را به اشخاص واجد شرایط منتقلل نمایند.
تبصره 2- عضویت در صندوق اختصاص به واجدین شرایط مندرج در ماده 4 اساسنامه بوده در صورت فوت هر یک از سهامداران سهام مذکور با رعایت ضوابط مربوط به قانون مدنی وارث به وارث و یا سایر اشخاص واجد شرایط انتقال می یابد.

ماده 16- صندوق داراي يک بازرس قانونی اصلي و يک بازرس علي البدل از میان سهامداران و یک حسابرس رسمي از میان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی کشور که یکی دیگر از بازرسین اصلی می باشد که توسط مجمع عمومي براي مدت يک سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است بازرسان و حسابرس نمي توانند همزمان مديرعامل يا عضو هيات مديره باشند.
تبصره – وظايف و اختيارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.
ماده 17- سال مالي صندوق از اول مهر ماه هر سال شروع و در پايان شهريور سال بعد خاتمه مي يابد, به استثناي سال اول تاسيس که از تاريخ تشکيل تا آخر اولین شهريور ماه خواهدبود.
ماده 18- ترازنامه, حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي صندوق حداکثر سي روز قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومي سالانه بايد از طريق هيات مديره در اختيار بازرسان صندوق قرار گيرد تا پس از رسيدگي از طرف بازرسان, از طريق هيات مديره به مجمع عمومي تسليم شود.
ماده 19- انحلال و تصفيه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوط انجام مي شود.
ماده 20- این اساسنامه در 20ماده و 144 تبصره در تاریخ …………………………….. به تصویب سهامداران رسید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *