انعقاد و اجرای سومین قرارداد طرح باغ و کارخانه ( کشاورزی قراردادی )

alifakouri اسفند ۲۲, ۱۳۹۷

سومین قرارداد طرح  باغ و کارخانه ( کشاورزی قراردادی ) در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲  درمحل صندوق چای کشور، با  کارخانه چایسازی مجلسی  منعقد گردید.

در این طرح که با  نظارت سازمان چای و حمایت صندوق چای کشور منعقد و اجرا گردیده ، قرار است برگ سبز استاندارد و مطلوب چایکاران طرف قراداد با کارخانه مذکور با قیمت حداقل ۱۰۰۰ تومان بالاتر از قیمت تضمینی پرداخت گردد.